၂၀၁၇၏ ကမၻာ့လုံၿခံဳမႈမရွိဆုံးၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ဒုတိယခ်ိတ္

၂၀၁၇၏ ကမၻာ့လုံၿခံဳမႈမရွိဆုံးၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ဒုတိယခ်ိတ္

၂၀၁၇၏ ကမၻာ့လုံၿခံဳမႈမရွိဆုံးၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ဒုတိယခ်ိတ္

==================
==================

The Economist Intelligence Unit အဖြဲ႕က ထုတ္ ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေသာၿမိဳ႕မ်ားၫႊန္းကိန္းစာ ရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ေအာက္ ဆုံးဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ေန သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတို႔တြင္ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ ဖ်င္းျခင္းႏွင့္ ယာဥ္အသြားအလာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈအႏၲရာယ္မ်ား၏ဒဏ္ ကုိ ခံစားေနရသည္ဟု ၿဗိတိန္အ ေျခစုိက္စီးပြားေရးခန္႔မွန္းမႈႏွင့္ အ ႀကံေပးေရးအဖြဲ႕ The Economist Intelligence Unit ၏ ၂၀၁၇ႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစာရင္းအရ ပါကစၥ တန္ႏုိင္ငံ ကရာခ်ိၿမိဳ႕သည္ေနထုိင္ ရန္ အႏၲရာယ္အရွိဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး၊ လုံျခံဳမႈအနည္းဆုံးၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာဖရိက တုိ႔မွျဖစ္သည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုံၿခံဳေရး၊က်န္း မာေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံလုံၿခံဳေရး၊ ပုဂၢိဳလ္ ေရးလုံၿခံဳေရးတို႔အပါအ၀င္ အ ခ်က္ ၄၉ ခ်က္အေပၚအေျခခံ၍ ကမၻာေပၚတြင္ အႏၲရာယ္မကင္း ဆုံးၿမိဳ႕ ၆၀ ကုိ ယင္းအဖြဲ႕က စာ ရင္းျပဳစုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

The Economist Intelli-gence Unit ၏ ၫႊန္းကိန္းစာရင္း သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သုေတသန ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္ဆုိင္ရာကြၽမ္း က်င္သူမ်ားႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ ၍ အခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ ႏုတ္ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းစီကုိ အခ်က္ တစ္ခ်က္အတြက္ သုညမွ ၁၀၀ အထိ အမွတ္ေပးၿပီးအခ်က္အား လုံးမွရေသာ အမွတ္မ်ားကုိ ေပါင္း၍ အမွတ္မ်ားလွ်င္ ေကာင္း ၿပီး အမွတ္နည္းလွ်င္ မေကာင္းဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဘးအႏၲ ရာယ္ကင္းဆုံးၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ တုိ က်ဳိ၊ စင္ကာပူ၊ အုိဆာကာတုိ႔က ထိပ္ဆုံးမွရပ္တည္ေနသည္။

ယခုစာရင္းတြင္ ေအာက္ ဆုံးဒုတိယေနရာ၌ ရွိေသာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕အေျခအေနသည္ ၀င္ေငြနည္း ပါးေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ျခင္း၏ အက်ိဳး ဆက္ႏွင့္မ်ားစြာ သက္ဆိုင္ေနၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခား၀င္ေငြနည္းပါး ေသာၿမိဳ႕မ်ားသည္ ကူးစက္ေရာ ဂါမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔အပါအ ၀င္အျခားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္ႀကံဳေနေသာေၾကာင့္ ဆုိက္ ဘာအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး ဦး စားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးဖူလုံေရးက႑ တြင္ ရန္ကုန္သည္ ဒါကာႏွင့္ ကရာခ်ိၿမိဳ႕တို႔ထက္ အနည္းငယ္ အသာျဖင့္ အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၄၅ ဒသမ ၇၉ ရရွိသည္။ ယင္းၿမိဳ႕ႏွစ္ ၿမိဳ႕သည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း ေၾကာင့္အခက္ႀကံဳေနရသည္။ သုိ႔ ေသာ္ က်န္းမာေရးဖူလုံမႈဆုံးျဖတ္ ရာတြင္ ၀င္ေငြတစ္ခုတည္း မဆိုင္ဘဲ အျခား၀င္ေငြမ်ားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားလည္း က်န္းမာေရးဖူလုံမႈ မရွိေသာစာရင္း၌ ပါ၀င္ေနသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ရင္းျမစ္ မ်ားခြဲေ၀ပုံေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ က်န္းမာေရးဖူလုံမႈ နည္းပါးေန ေၾကာင္း ယခုစာရင္းမ်ားအရသိရ သည္။အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈက႑၌ ရန္ ကုန္သည္ အမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၄၈ ဒသမ ၅၈ ရရွိၿပီးယင္းက႑၌ ဒါကာႏွင့္ ကရာခ်ိတို႔ထက္သာေန သည္။ ယင္းမွာ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားနည္းပါးျခင္းႏွင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းမူေဘာင္မ်ား ညံ့ဖ်င္း မႈတို႔၏ ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း The Economist Intelligence Unit အဖြဲ႕ကေျပာသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုံၿခံဳမႈနယ္ပယ္၌ ရန္ကုန္သည္ ယခုစာရင္းတြင္ဟုိခ်ီမင္းစီးတီး၊ ကာရာကတ္စ္ႏွင့္ ကရာခ်ိၿမိဳ႕တို႔ကလြဲၿပီး အျခားေသာၿမိဳ႕အားလုံး ထက္ အႏၲရာယ္ပုိမ်ားေနသည္။

===========

 

Leave a Reply

Close Menu