၂၀၁၇၏ ကမၻာ့လုံၿခံဳမႈမရွိဆုံးၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ဒုတိယခ်ိတ္

၂၀၁၇၏ ကမၻာ့လုံၿခံဳမႈမရွိဆုံးၿမိဳ႕မ်ားစာရင္းတြင္ ရန္ကုန္ဒုတိယခ်ိတ္ ================== ================== The Economist Intelligence Unit အဖြဲ႕က ထုတ္ ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေသာၿမိဳ႕မ်ားၫႊန္းကိန္းစာ ရင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ေအာက္ ဆုံးဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ေန သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံတို႔တြင္ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ ဖ်င္းျခင္းႏွင့္…

Continue Reading
Close Menu